Verkoopsvoorwaarden

1. Identiteit van de verkoper

De webshop toegankelijk via de URL shop.stockmans.be (hierna “de Website”), is eigendom van en wordt uitgebaat door Stockmans Kalenders BVBA (hierna “Stockmans Kalenders”), met maatschappelijke zetel in 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 6 (België), ingeschreven bij de KBO onder nummer 828.910.431 en met als BTW nummer BE0828.910.431.

2. Definities

2.1. Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die met Stockmans Kalenders in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

2.2. Producten: de door Stockmans Kalenders via de Website te koop aangeboden goederen.

2.3. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Stockmans Kalenders en de Koper inzake goederen die wordt gesloten in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop van goederen op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.

2.4. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Stockmans Kalenders en de Koper, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen;

2.5. Duurzame drager: ieder hulpmiddel dat de Koper in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

3. Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stockmans Kalenders en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Stockmans Kalenders en de Koper.

3.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

 

3.3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

 

3.4. Algemene voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Stockmans Kalenders is ingestemd.

 

3.5. Stockmans Kalenders behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

 

3.6. Door het gebruik van de Websites van Stockmans Kalenders en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

 

3.7. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.

4. Offertes en aanbiedingen

 

4.1. Alle offertes en aanbiedingen van Stockmans Kalenders zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het Product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een offerte vervalt tevens indien deze niet binnen 14 werkdagen is aanvaard.

 

4.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 

4.3. Stockmans Kalenders kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

4.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Stockmans Kalenders daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Stockmans Kalenders anders aangeeft.

 

4.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Stockmans Kalenders niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

4.6. Overeenkomsten komen uitsluitend schriftelijk tot stand.

 

4.7. De foto’s en afbeeldingen met eventuele beschrijvingen op de Website zullen in hoofdlijnen overeenkomen met de aangeboden Producten. Stockmans Kalenders kan niet aansprakelijk worden gesteld als een afbeelding of kenmerk afwijkt van het werkelijke Product.

 

4.8. Stockmans Kalenders behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

 

5. Bestelling

 

5.1. Stockmans Kalenders zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.

 

5.2. De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door Stockmans Kalenders vrij gekozen. Stockmans Kalenders is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die zij van de Koper ontvangt.

 

5.3. Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals inktlichtechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a. moeten bij de prijsaanvraag door de Koper opgegeven worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, alsmede de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de Koper.

 

5.4. Indien de wet zulks vereist mag de Koper zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van Stockmans Kalenders, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat.

 

5.5. Indien de Koper materiaal ter beschikking stelt van Stockmans Kalenders, moet dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd worden in de bedrijfsgebouwen van Stockmans Kalenders. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal.

 

 

Als de Koper prepressmateriaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt Stockmans Kalenders geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Als de Koper digitale bestanden ter beschikking stelt van Stockmans Kalenders, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden.

Behoudens opzet en zware fout van Stockmans Kalenders, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.

 

5.6. Stockmans Kalenders is nooit aansprakelijk voor de kwaliteit van het door de Koper geleverde materiaal. Indien de resolutie van de door de Koper aangeleverde fotobestanden en/of logo’s niet voldoende is voor een goed drukresultaat, is dit de verantwoordelijkheid van de Koper en kan Stockmans Kalenders hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld. Logo’s worden idealiter als vectorieel bestand aangeleverd.

 

5.7. Op vraag van de Koper zorgt Stockmans Kalenders voor een eenvoudige drukproef bv. laserprint, blauwdruk of impositieproef. Verzorgde drukproeven o.a. in getrouwe kleuren en/of op oplagepapier worden extra aangerekend. Vraagt de Koper geen drukproef, dan is Stockmans Kalenders in geen enkel geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct.

 

5.8. Stockmans Kalenders is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige – of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de Koper aangebracht, worden de Koper extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de Koper.

 

5.9. Het overmaken door de Koper van een elektronische goedkeuring ontslaat Stockmans Kalenders van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. Het elektronische “goed voor druk” blijft eigendom van Stockmans Kalenders en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

 

6. Toleranties

 

Voor papier, karton en boekbindersmateriaal, verwerkt door Stockmans Kalenders, aanvaardt de Koper de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen. Stockmans Kalenders mag 5% (met een minimum van honderd exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. Van drukwerk dat een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereist, mag Stockmans Kalenders 20% (met een minimum van 200 exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. De minder- of meerexemplaren worden verrekend tegen de prijs van bijkomende exemplaren.

 

7. Levering

 

7.1. Als plaats van levering geldt het aangegeven verzendadres dat bij Stockmans Kalenders bekend is op de website, tenzij anders is overeengekomen.

 

7.2. De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de Koper bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven, in gebreke is gebleven.

 

7.3. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan bericht.

 

7.4. Alle door Stockmans Kalenders in de overeenkomst genoemde (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld en approximatief en vrijblijvend. Zij gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Indien overschrijding dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

 

7.5. Uitlading van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de Koper.

7.6. Stockmans Kalenders is gerechtigd om goederen te leveren in gedeelten (deelleveranties).

 

7.7. De Koper erkent dat Stockmans Kalenders voor de levering van Producten afhankelijk is van de medewerking van de Koper. De Koper dient er, o.a., voor te zorgen dat de plaats waar de Producten dienen geleverd te worden vrij en gemakkelijk bereikbaar is en dat, indien nodig, de Producten opgeborgen kunnen worden op risico van de Koper.

 

7.8. Indien de Koper Producten weigert of in gebreke blijft een daad te stellen die noodzakelijk is voor de levering van Producten, zal Stockmans Kalenders het recht hebben de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang te beëindigen, over de Producten te beschikken naar goeddunken van Stockmans Kalenders en enig verlies en/of kosten opgelopen ten gevolge van dergelijke weigering of gebrek (met inbegrip van, maar niet beperkt tot opslagkosten vanaf de geplande datum van levering) te verhalen op de Koper.

 

8. Bewaring

 

8.1. Indien de Koper wenst dat Stockmans Kalenders productie-elementen zoals zetwerk, filmen, montages, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, diskettes, … bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met Stockmans Kalenders overeenkomen. Offsetplaten worden niet bewaard.

 

8.2. Alle goederen (papier, films, informatiedragers, enz.) toevertrouwd door de Koper en die in het bedrijf van Stockmans Kalenders staan, blijven er voor rekening en risico van de Koper, die uitdrukkelijk Stockmans Kalenders van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, zware fout van Stockmans Kalenders, zijn personeel of onderaannemers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de Koper bestemd zijn. De bewaringskosten worden in rekening gebracht met ingang van de aan de Koper betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

 

9. Prijs

 

9.1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Verpakking en vervoer zijn ten laste van de Koper.

 

9.2. De prijzen worden berekend aan de dagprijzen op de dag van de opmaak van de offerte, behoudens andersluidend uitdrukkelijk en afwijkend beding. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper dat wij gerechtigd zijn de overeengekomen prijs te verhogen indien de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten en dergelijke meer een verhoging ondergingen sinds de datum van de overeenkomst. Dergelijke prijsverhoging zal aan de klant schriftelijk worden meegedeeld en is voor hem bindend.

 

9.3. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door Stockmans Kalenders worden gecorrigeerd.

 

10. Betaling en incassokosten

 

10.1. Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

 • Overschrijving
 • Kredietkaart (Visa & Mastercard)
 • Debetkaart (Bancontact/MrCash)

 

10.2. Stockmans Kalenders kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.

 

 

10.3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

 

10.4. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Stockmans Kalenders is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

 

10.5. In het geval door Stockmans Kalenders een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Consument in verzuim is, zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

 

10.6. Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 50 euro en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand zal aangerekend worden voor een volle maand. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. Bij elke herhaalnota worden 12,50 euro administratiekosten in rekening gebracht. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien zal bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag het geheel van schulden opvorderbaar worden.

De Koper is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Stockmans Kalenders verschuldigde.

 

10.7. In geval van niet tijdige betaling is Stockmans Kalenders bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

11. Eigendomsvoorbehoud

 

11.1. Alle door Stockmans Kalenders in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Stockmans Kalenders totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Stockmans Kalenders gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 

11.2. Door Stockmans Kalenders geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen evenmin als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

11.3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Stockmans Kalenders veilig te stellen.

 

11.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Stockmans Kalenders daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

11.5. Voor het geval Stockmans Kalenders zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Stockmans Kalenders en door Stockmans Kalenders aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Stockmans Kalenders zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

12. Risico-overgang

 

12.1. Alle risico’s, van welke aard ook, waaraan de door Stockmans Kalenders verkochte Producten zijn blootgesteld nadat de Producten de fabriek hebben verlaten (zoals, maar niet beperkt tot, risico’s van vervoer) zijn voor rekening van de koper.

12.2. Indien de levering van de Producten niet kan gebeuren door enige oorzaak die te wijten is aan de Koper, zal het risico overgaan op de Koper op de geplande datum van de levering, zoals die werd meegedeeld aan de Koper.

 

13. Garanties

 

13.1. Stockmans Kalenders garandeert in geen enkel geval de geschiktheid van de door Stockmans Kalenders vervaardigde Producten voor het door de Koper geplande gebruik.

Stockmans Kalenders garandeert evenmin de kwaliteit van de vervaardigde Producten op basis van het door de Koper afgeleverde materiaal.

 

13.2. Iedere vorm van garantie komt hoe dan ook te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Stockmans Kalenders, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Stockmans Kalenders geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen maar niet beperkt tot weersomstandigheden (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

 

13.3. Alle waarborgen en voorwaarden van verantwoordelijkheid van gemeen recht ten laste van Stockmans Kalenders, worden uitgesloten in de mate dat de wet niet dwingend hun toepassing oplegt.

 

14.Klachtenregeling

 

14.1. De levering, behoudens met betrekking tot gebreken die niet zichtbaar zijn bij redelijke inspectie, wordt geacht te zijn aanvaard tenzij ze schriftelijk en gemotiveerd gemeld werden per aangetekend schrijven binnen de zeven (7) kalenderdagen na de levering aan de verkoper verstuurd. Wanneer de Producten worden geleverd op meerdere tijdstippen geldt deze regel voor elke levering afzonderlijk.

 

14.2. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

 

14.3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

14.4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Stockmans Kalenders daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.

 

14.5. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.

 

15. Aansprakelijkheid

 

15.1. In de mate toegestaan onder het toepasselijke recht, is Stockmans Kalenders niet aansprakelijk voor:

 • schade of verlies rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit schade aan of verlies van een deel of het geheel van de Producten tijdens het vervoer ervan;
 • gebreken in de Producten veroorzaakt door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag- of gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van de Koper of enige derde;
 • gebreken, van welke aard ook, aan door Stockmans Kalenders geleverde Producten die reeds enige verandering of transformatie hebben ondergaan;
 • alle andere gebreken in de Producten tenzij Stockmans Kalenders hiervan, per aangetekende brief, in kennis is gesteld binnen de zeven (7) kalenderdagen na de levering of, indien het gebrek niet zichtbaar is bij redelijke inspectie, binnen de zes (6) maanden na de levering;
 • schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Stockmans Kalenders is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

15.2. In geval van aansprakelijkheid van Stockmans Kalenders, zal de enige verplichting van Stockmans Kalenders erin bestaan om, naar haar keuze, ofwel de niet-conforme Producten terug te nemen en te vervangen of te herstellen, ofwel de prijs van deze niet-conforme Producten (maar niet van de hele bestelling) aan de Koper te vergoeden.

 

15.3. In elk geval is, voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijk recht, de totale aansprakelijkheid van Stockmans Kalenders ten aanzien van de Koper beperkt tot de prijs van de Producten die aanleiding gaven tot de schade, zoals gefactureerd aan de Koper. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ongeacht het toepasselijke aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, aquiliaanse aansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en zelfs in geval van zware fout.

 

15.4. Stockmans Kalenders is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

16. Overmacht

 

16.1. In geval van overmacht is Stockmans Kalenders niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Stockmans Kalenders is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 

16.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, stakingen en lock-out (zowel bij leverancier als toeleveranciers), arbeidsgeschillen, brand, waterschade, machinebreuk, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, informaticavirus of bug, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

17. Intellectuele eigendom

 

17.1. Stockmans Kalenders is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien zij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de Koper is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.

 

17.2. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Stockmans Kalenders, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

17.3. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.

 

17.4. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stockmans Kalenders, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Product zelf.

 

 

 

18. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

 

18.1. Stockmans Kalenders is gerechtigd deze overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en van rechtswege, te ontbinden, de Producten in transit tegen te houden en verdere levering(en) op de schorten indien:

 • de Koper in gebreke blijft één of meerdere van de verplichtingen van deze overeenkomst (tijdig) na te leven;
 • na het sluiten van de overeenkomst Stockmans Kalenders ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
 • indien de Koper failliet wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, ontbonden wordt of met schuldeisers gerechtelijke of buitengerechtelijke schikkingen treft;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Stockmans Kalenders kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Dit onverminderd de rechten van Stockmans Kalenders om schadevergoeding te eisen.

 

18.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Stockmans Kalenders op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Stockmans Kalenders de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

18.3. Indien Stockmans Kalenders tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

18.4. Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is Stockmans Kalenders gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

18.5. Indien de Koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Stockmans Kalenders gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

18.6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Stockmans Kalenders, zal Stockmans Kalenders in overleg met de Koper zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Koper toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Stockmans Kalenders extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Koper in rekening gebracht. De Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Stockmans Kalenders anders aangeeft.

 

18.7. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.

 

18.8. De Koper kan Stockmans Kalenders het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de Koper Stockmans Kalenders vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet-nageleefde periode. Opzeggingstermijn:

 • 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7.500 EUR;
 • 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 25.000 EUR;
 • 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzet cijfer van 25.000 EUR of meer.

 

 

 

 

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

19.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

19.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Stockmans Kalenders, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van Mechelen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

20. Slotbepalingen

 

20.1. Geen enkel verzuim of nalatigheid van een der partijen om de bepalingen of voorwaarden van deze overeenkomst af te dwingen of na te leven, houdt een afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden in.

 

20.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

 

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Stockmans Kalenders met betrekking tot de erin opgenomen materie.

We verzenden wereldwijd

Contacteer ons voor gepersonaliseerde oplossingen voor uw bedrijf.